آزمونِ فازیِ فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی

محمدرضا طالبان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 21-37

چکیده
  فرضیات علّی، به صورت شرط لازم و/یا کافی، برای تئوریها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با اینهمه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم/ شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداولاست، چون متضمن آن است که (1شرط لازم/ شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی »وجود/ عدم« یا »حضور/ غیاب«مطرح شود ...  بیشتر