شاخص سازی تابع عضویت فازی، نوع شناسی و واسنجی در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 1-20

چکیده
  ابتدا مفهوم تابع عضویت فازی به همراه مفهوم "نوع" بهمثابه مجموعه گسسته، براساس فضای خاصیت، با ذکر مثال طرحمیشود. در ادامه، تابع چندبعدی فازی در ارتباط با چهار مفهوم وابستگی اقتصادی، قدرت اجتماعی، تمدن و فضای کنشمورد توجه قرار میگیرد. به دنبال آن، روشهای مستقیم و غیرمستقیم تعیین توابع عضویت فازی واکاوی میشوند. درخاتمه، مفهوم واسنجی ...  بیشتر