ارزشها و اخلاق کار )مطالعه موردی معلمان شهر رشت(

حمید عباداللهی چنذانق؛ جعفر نجات

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 71-87

چکیده
  اخلاق کار 3در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به کار و شغل، همچون وجدان کاری 4و تعهد کاری 5کمتر مورد مطالعـهقرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش،چگونگی رابطه اخلاق کار را با ارزشها بررسی مـیکنـد. بـدینمنظور حجم نمونۀ 393نفری از جامعه آماری معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتـهاست. نتایج حاصل از ...  بیشتر