بررسی عوامل و انگیزه های پیدایش و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران مطالعه موردی: استان مازندران

ابراهیم صالحی عمران؛ قربانعلی ابراهیمی؛ ملیحه حسین زاده

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 54-70

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل و انگیزههـای شـکلگیـری و توسـعه دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی-غیرانتفاعی میپردازد. در سالهای گذشته، بخش آموزش عالی ایران، شاهد گسترش کمی دانشگاهها و مشارکت گستردهبخش غیردولتی در حوزه آموزش بوده است. به عبارت دیگر، تحولاتی در ساختار آموزش عالی ایران صورت گرفته که تـاحدودی چهره آن را تغییر ...  بیشتر