فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی

مژگان عظیمی هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 94-122

چکیده
  در این مقاله براساس مدل اجیل 3پارسونزی، کار مفهومی چند بعدی است و در چهار وجه اثبـاتی، شخصـیتی،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی میشود. در این بررسی هویت کاری )معانی و مقتضیات کار، ارزشها، انگیزههـاو خودپنداره شغلی( مهمترین نشانه فرهنگ کاری تلقی شده و عوامل مؤثر بر آن در سه سطح فردی، شـغلی وانتظارات اجتماعی بررسی شده است. ابزار گردآوری دادهها ...  بیشتر