میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

هما زنجانی زاده؛ محسن نوغانی؛ زهرا حسامی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 72-93

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بـرآن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلـور و... اسـتفاده شـده اسـت. بـرایپاسخگویی به سؤال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهـد سـازمانی کارکنـان دانشـگاه فردوسـی و عوامـل اجتمـاعیتأثیرگذار بر آن، مطالعهای با اسـتفاده ...  بیشتر