مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن

ابوالفضل شرفی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 26-48

چکیده
  سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـایفرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـهایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود ورابطه خود با جهان خارج برسند و به ...  بیشتر