توصیف و تحلیل ویژگیهای جامعه شناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استان اصفهان

ابوالقاسم فاتحی؛ سعید صادقی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 66-80

چکیده
  مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیهای جامعهشناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استاناصفهان تهیه شده است. پرسش اساسی مقاله این است که این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـیهـای جامعـهشـناختی وروانشناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر، پروندة تمامی 361نفر دختر و زن روسپی که بین سالهای 1380تا 1385به مراکزبازتوانی زنان ...  بیشتر