تحلیلی جامعه شناختی از تناقضات فضایی و اجتماعی توسعه شهری

یعقوب موسوی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 46-61

چکیده
  در دوران اخیر محیطهای شهری به کانون ظهور اشکال گوناگون تناقضـات فضـایی و اجتمـاعی تبـدیل شدهاند و نیز در شهرها شاهد توسعه شرایطی پر از ابهام در بعد اجتماعی و یا نارسایی در عملکرد فیزیکی هستیم. به ویژه کلانشهرها در دنیای کنونی به دلیل تراکم مشکلات ناشی از سازمان و عملکرد بخشهای منفک درونی آن به مکان شکلگیری انواع تعارضات تهدیدکننده ...  بیشتر