ذهنیت دانش آموزان در میانه گفتمان خانواده و مدرسه (مطالعه دانش آموزان دختر شهر ایلام)

سعید معیدفر؛ سارا دارابی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 154-176

چکیده
  این مقاله تلاشی است برای فهم ذهنیت سوژه های اجتماعی(دانش آموزان) در میانه گفتمان های مختلف موثر(خانواده و مدرسه). پیش فرض مقاله این است که این دو نهاد همسو نیستند،بلکه در سطح اهداف و عملکرد با هم متفاوتند. در این تحقیق، با روشی تجربی تقاطع این گفتمان ها در مدرسه بررسی می شود.به این منظور با 30 دانش آموز،5 نفر از اولیای مدرسه،و 15 نفر از والدین ...  بیشتر