هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)

ناصر فکوهی؛ یاسمن اوحدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 58-78

چکیده
  زندگی شهری یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیته به زندگی جوامع شهری است و تعلق داشتن به جمع و حضور در فضاهای اجتماعی یکی از نیازهای زندگی انسان امروز است.در جوامع گوناگون استفاده از فضاهای عمومی شهر برای افراد جامعه بر حسب متغیرهایی چون سن،جنس،گروه های اجتماعی،اقلیت های قومی و نژادی و ...متفاوت است و این عوامل بر میزان و نحوه حضور در فضاهای ...  بیشتر