1. بررسی اختلال هویت جنسیتی(دگر جنس خواهی) با تاکیر بر نقش خانواده:مطالعه تطبیقی مراجعه کنندگان به سازمان بهزیستی استان کرمان

لیلا یزدان پناه؛ فاطمه صمدیان

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 176-208

چکیده
  مقاله حاضر به موضوع اختلال هویت جنسیتی با تاکید بر ویژگی های خانوادگی افراد دارای این اختلال،در مقایسه با افراد بهنجار،می پردازد.هویت ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها هویت جنسیتی است که در سنین کودکی کسب می شود و عوامل و شرایط خاصی، مخصوصا در بستر خانوداه،در شکل گیری آن نقش دارد.اختلال هویت جنسیتی که عبارت است از :"تمایل پایدار به تعلق ...  بیشتر