بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به منطقه مسکونی :مطالعه موردی :شهر کرمان"

مهدی امیر کافی؛ شکوفه فتحی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 5-41

چکیده
  دلبستگی به مکان مسکونی مبین احساس تعلقی است که افراد نسبت به محله مسکونی خود دارند.این پیونده های عاطفی<به ویژه با خاطرات،تجربیات و حوادث مهم زندگی اشخاص مرتبط است.دلبستگی به محیط های مسکونی از آن رو اهمیت دارد که عمل جمعی را تسهیل میکند،مشارکت سازمانی را افزایش میدهد،سرمایه گذاری را تشویق میکند و فرصت مناسبی جهت رشد و توسعه اجتماعی ...  بیشتر