استفاده از مطالعات اجتماعی در سیاستگذاری: تجارب جهانی و دلشورههای ایرانی

زهره بیات ریزی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 21-44

چکیده
  در سال‌های اخیر، محققان اجتماعی در ایران و جهان تحت فشار بوده‌اند که نتایج تحقیقات خود را کاربردی کنند، به‌نحوی که در خدمت سیاست‌گذاری باشد. در نتیجه، ارزش و اعتبار علوم اجتماعی در فایدة آن دیده می‌شود. در این مقاله ابتدا مفاهیم پژوهش، کاربرد و سیاست‌گذاری بررسی می‌شوند و سپس عوامل و موانع تأثیرگذاری پژوهش بر سیاست‌گذاری مورد ...  بیشتر