پژوهش عملیِ مشارکتی به‌منزلة رویکرد آموزشی توانمندساز (تجربة مرکز دوستدار کودک مشتاق)

سیامک زندرضوی؛ فریما قراری

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 75-103

چکیده
  در دانش جامعه‌شناسی مدرسه فضایی اجتماعی مبتنی بر روابط قدرت نابرابر تعریف می‌‌شود که در آن دانش‌آموزان به‌لحاظ سلسله‌مراتب قدرت در پایین‌ترین سطح قرار دارند. پیامد قدرت‌نداشتن برای گروهی از دانش‌آموزان ترک تحصیل، افت تحصیلی، بی‌رغبتی به حضور در مدرسه، و انواع خشونت‌هاست که نوعی واکنش درمقابل وضعیت موجود است. سه پدیده اصلی ...  بیشتر