کلیدواژه‌ها = نظریة زمینه‌ای
تعداد مقالات: 4
2. مطالعة جامعه‌شناختی تغییرات گفتمانی نسل‌های سه‌گانة خانوادة ایرانی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 69-91

انسیه زواره؛ عالیه شکربیگی؛ تقی آزادارمکی


3. بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده (مطالعة موردی: شهر مریوان)

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 145-169

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی