رابطة مصرف و هویت (پژوهشی در شهر کرمان)

زهیرمصطفی بلوردی؛ سجاد مرادی؛ منصور عرب

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 37-55

چکیده
  پرسش از کیستی خویش، از قدیمی‌ترین پرسش‌های پیش‌روی انسان است که در عصر حاضر نه‌تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته، بلکه به یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های وجودی انسان بدل شده است. مشکله این پرسش ازآنجا آغاز می‌شود که تغییرات شتابان اجتماعی و فرهنگی معاصر، منابع هویت‌ساز سنتی را مضمحل کرده و وظیفة برساخت هویت را به خود افراد واگذار کرده ...  بیشتر