تجربة سقط‌جنین‌ ارادی در زنان متأهل شهر تهران

سیمین نجاتی حاتمیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 167-187

چکیده
  سقط‌جنین ارادی یکی از روش‌های ختم باداری‌های ناخواسته قلمداد می‌شود که اغلب غیرقانونی و غیربهداشتی صورت می‌گیرد. فرایند تصمیم‌گیری و اقدام به سقط پیچیده و دشوار است و زنان زیادی طی این فرایند از جنبه‌های جسمی، روحی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. هدف این پژوهش کسب شناخت بیشتر از تجربة سقط‌جنین عمدی و غیرقانونی در میان زنان ...  بیشتر