تجربه زیستهِ فاصله‌گذاری فیزیکی و قرنطینه دوران کرونا در شهر کرمان

عبدالحسین دانشوری نسب

دوره 17، شماره 1 (ویژه نامه کرمان) ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22034/jss.2023.550777.1677

چکیده
  اگر چه فاصله‌گذاری فیزیکی و قرنطینه در کنار استفاده از ماسک و تزریق واکسن به عنوان مهم ترین راه حل‌های مقابله با بیماری کووید 19 معرفی شده است، اما تحقیقات اندکی در ایران پیامدهای اجتماعی فاصله‌گذاری فیزیکی و قرنطینه را مورد مطالعه قرار داده اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته مردم در شهر کرمان از طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و قرنطینه ...  بیشتر