مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 28-52

https://doi.org/10.22034/jss.2022.537044.1586

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر شناخت شایستگی‌های شهروند جهانی هم‌زیست با کرونا در نظام آموزش و پرورش است. بدین منظور پژوهشی کیفی به شیوۀ فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. به‌منظور انجام مرور نظام‌مند پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی «اسکوپوس»، «امرالد»، «ساینس دایرکت»، «اشپرینگر» ...  بیشتر