سبک زندگی خانواده‌ها و رابطۀ آن با میزان درگیری با ویروس کرونا•

زهرا قاسمی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 51-75

https://doi.org/10.22034/jss.2021.250980

چکیده
  همه‌گیر شدن ویروس کرونا بر تعاملات خانواده و سبک زندگی خانوادگی اثر گذاشته و سبک زندگی در ارتباط با الزامات پیشگیری دگرگون شده است. این پژوهش با روش کمی به شیوۀ پیمایش بر روی تعداد چهارصد خانواده شامل افرادی که یک یا دو بار درگیر بیماری کرونا شده‌اند یا یکی از اعضای خانوادۀ آن‌ها فوت شده از همۀ مناطق تهران به‌شکل نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر