بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول

سیدمصلح کهنه پوشی؛ مصطفی مهرآیین؛ مجید کاشانی؛ مهرداد نوابخش؛ بهرام قدیمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 50-71

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2021.249336

چکیده
  در دورة پهلوی اول ساختار سیاسی در ایران بهسمت ایجاد دولت مدرن و تسلطگفتمان تمرکزگرایی حرکت کرد و در این زمینه با تأسیس و تقویت نهادهای مختلفیمانند شورای عالی معارف و آموزش و پرورش مدرن، ملی گرایی باستان گرا مبتنی بر زبانفارسی مسلط شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، مصوبات این شورا را از خلال مراحل توصیف، تفسیر و تبیین ...  بیشتر