دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی)

ندا گل بهاری؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22034/jss.2022.548978.1654

چکیده
  مقالۀ حاضر درپی پاسخ‌گویی به این پرسش است که افراد تراجنسی «هویت جنسیتی خود را چگونه و در قالب چه مضامینی درک و تجربه می‏کنند؟». به همین منظور تعداد سی مصاحبۀ نیمه‌ساخت ‏یافته با کمک روش نمونه‏ گیری نظری هدفمند و گلوله ‏برفی با تراجنسی‏ هایی که در یکی از مراحل گذار بودند یا آن را به پایان رسانیده بودند، انجام و با بهره‏گیری ...  بیشتر