اصناف دینداری در مصاف کرونا: درآمدی بر جامعه‌شناسی شرّ

عباس مهرگان؛ محمد رضا بیات

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 128-158

https://doi.org/10.22034/jss.2021.138492.1463

چکیده
  مقالۀ حاضر گزارش پژوهش تجربی است که به بررسی نحوۀ نگرش به پاندمی کرونا و مطالعۀ نگرش دینی در این دوران از منظر جامعه­شناسی شرّ در پیوند با جامعه­شناسی دین می­پردازد. نمونۀ تحقیق حاضر تشکیل شده است از 273 نفر از ایرانیان ساکن داخل کشور که به صورت آنلاین مورد پرسش قرار گرفته­اند. اهداف این تحقیق توصیفی عبارتند از 1) سنجش نگرش در مورد ...  بیشتر