1. دو صد گفته چون نیم کردار نیست: نقدی روششناختی بر تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه

محمدرضا طالبان

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 94-119

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242374

چکیده
  گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانهـا در حیـات اجتمـاعیشـان هسـتند وچگونگی ارتباط این دو، همـواره یکـی از دغدغـههـای اصـلی بـرای دانشـمندان علـوماجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبیـین کـنشهـای اجتمـاعی بـودهاست. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مسـئلهای روششـناختی بـانتایج آشکار برای تحقیقات ...  بیشتر