ترجمة متون اجتماعی و رابطۀ آن با اجتماع علمی و توسعۀ علمی‌ـ فرهنگی

فرهنگ ارشاد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 28-46

چکیده
  محور اصلی این نوشتار بررسی وضعیت متون ترجمه‌ای در گسترۀ علوم‌اجتماعی در جامعة ماست. فرض اولیۀ ما این است که متون علمی موجود، در‌حالی‌که نمودی از توسعۀ علمی هستند، می‌توانند منبعی برای توسعة علم و فرهنگ نیز باشند. یادآوری می‌کنیم که در این بحث تأکید ما بیشتر بر متون ترجمه‌ای است که مخاطب آنها اجتماع علمی و به‌ویژه فضای آموزشی دانشگاهی ...  بیشتر