کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعهای دربارة زنان استان ایلام)

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 120-145

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


2. نگرش به مرگ نمونه‌ای منتخب از سالمندان شهرتهران

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 77-101

فاطمه جواهری؛ مرجانه یزدانی


5. آزمون رابطۀ اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-27

منصوره اعظم آزاده؛ سیده مریم عبادی