نظریۀ اجتماعی در انگارۀ اجتماعی معاصر ایران

ثمره صفی‌خانی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 120-144

چکیده
  در این مقاله با طرح مفهوم «انگارۀ اجتماعی» و «نظریۀ اجتماعی» و بیان نسبت میان آن‏ها تلاش می‌شود تاریخ اندیشۀ اجتماعی معاصر ایران مورد بازخوانی انتقادی قرار گیرد. آنچه اندیشۀ اجتماعی دوران معاصر ایران را از پیش از آن متمایز می‌سازد، واردشدن تأملاتی نظام‌مند دربارۀ «امر اجتماعی» است که بسیار متفاوت با اندیشه‌های ...  بیشتر