کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. رابطۀ مشارکت و اعتماد اجتماعی با خودسانسوری در بین شهروندان شهر یزد

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 6-32

10.22034/jss.2019.47851

سیدعلیرضا افشانی؛ فاطمه محمودآبادی


3. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-59

10.22034/jss.2019.38122

ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ سیدمحسن موسوی؛ مهران سهراب‌زاده


4. بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 40-53

محمود شارع پور؛ نادر رازقی؛ خلیل غلامزاده