کلیدواژه‌ها = بحران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آسیب‌‌‌های روانی-اجتماعی بعد از زلزله تحلیل موردی: زلزلة سرپل‌ذهاب در سال 1396

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398، صفحه 5-28

10.22034/jss.2019.43298

فاضل الیاسی سرزلی


2. مطالعة جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران شهر تهران

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398، صفحه 29-54

10.22034/jss.2019.43299

کرم حبیب‌پور گتابی؛ بهزاد کاری جعفری