توزیع جغرافیایی مسکن گروه های کم درامد شهری و رابطه آن با اعتیاد:با تاکید بر شهر بابل

معصومه نصیری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 124-139

چکیده
  این بررسی کوششی در جهت ارزیابی رابطه توزیع جغرافیایی مسکن گروه های کم درآمد و فراوانی اعتیاد در مناطق مختلف شهر بابل است.در این پژوهش،73 حوزه آماری شهر بابل بر اساس دو شاخص درصد اعتیاد و درصد خانوارهای چهارنفره و بیشتر ساکن در یک اتاق مورد بررسی قرار گرفته و با نرم افزار GIS نقشه های آن ترسیم گردیده است.نویسنده در این مقاله با بررسی درصد ...  بیشتر