جامعه شناسی
نارضایتی جنسی و طلاق؛ واقعیت یا برساخت؟

ایرج فیضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22034/jss.2024.559355.1712

چکیده
  در سالهای اخیر موضوع نارضایتی جنسی و تاکید بر شیوع بالای آن در بین زوجین و همچنین تاثیر آن بر بیشتر طلاق ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش این است که میزان شیوع نارضایتی جنسی در بین زوجین چقدر است و نارضایتی جنسی چه تاثیری بر زندگی و جدایی زوجین دارد؟ این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده ...  بیشتر

گونه‌شناسی خانواده‌های تهرانی ازمنظر خطرپذیری طلاق

امید علی‌ احمدی

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، مهر 1396، ، صفحه 33-54

چکیده
  طلاق یکی از آسیب‌های مهم در زندگی‌های خانوادگی است. اهمیت طلاق به‌حدی است که می‌توان سلامت خانواده و تغییراتی را که در پایداری آن پدید می‌آید، به‌واسطة شاخص‌های طلاق به‌دست آورد، اما به این موضوع کمتر توجه شده است که طلاق و وضعیت خانواده را نمی‌توان همواره سیاه یا سفید دید. وضعیت اغلب خانواده‌ها ازحیث سلامت و استحکام خاکستری ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات انجام‌شده دربارة نگرش به طلاق در سال‌های 1382-1394

محمدرضا حسنی؛ منصوره هدایتی؛ فاطمه محمدزاده

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، مهر 1396، ، صفحه 126-151

چکیده
  نگرش به طلاق همچون آیینه‌ای است که اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه را بازتاب می‌دهد. این موضوع می‌تواند در کاهش کیفیت زندگی زناشویی و احتمال بروز طلاق در زندگی همسران نقش مؤثری داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، فراتحلیل مطالعات انجام‌شده دربارة نگرش به طلاق و نیز تبیین عوامل مؤثر بر این نگرش است. پژوهش حاضر از روش فراتحلیل کیفی بهره ...  بیشتر

تفاوتهای‌فضایی‌ ‌ شاخصهای‌اجتماعی-اقتصادی‌جمعیت‌مطلقه‌استان‌فارس‌‌ (مطالعه‌موردی،‌جمعیت‌مطلقه‌در‌سرشماری‌‌)

علی گلی؛ سید سعید زاهد

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 113-134

چکیده
  افزایش نرخ طلاق در ایوران زمینوه سواز مطالعوات و بررسویهوای سوازمانهوای مورتبط، محققوین وجامعهشناسان به منظور یافتن علل موثر گردیده است. بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران نسبت طلاقبه ازدوا از 7/9طلاق به ازاء هور صود ازدوا در 6573بوه 60 /6در سوال 6513و 61/5در 6592افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، .)6596مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیوکهوای داده ...  بیشتر