مطالعۀ کیفی فرایند درک و تصور کنشگران از موانع و منافع درک‌شدۀ فردی در پیشگیری از بیماری کوویدـ19

مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 122-143

https://doi.org/10.22034/jss.2023.528551.1522

چکیده
  بررسی اپیدمی‏های جدید نیازمند نوعی تفسیر برساختی و تبارشناسانه جهت تجزیه و تحلیل زمینۀ بروز آن است. هدف پژوهش حاضر، فهم تجربۀ زیستۀ کنشگران از موانع و منافع درک‌شده در پیشگیری از بیماری کرونا در استان خوزستان است. بدین منظور در قالب یک طرح کیفی، 24 نفر از شهروندان، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق ...  بیشتر