1. بازسازی زمینه ای پیامدهای کنش جنسی در اینترنت

مهدی ژیانپور؛ حکیمه ملک احمدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 88-107

چکیده
  ورود تکنولوژیهای جدید به جوامع پیامدهای درخور توجهی در زندگی افراد برجای میگذارد. بخشی از این پیامدها ناشی از آن است که تکنولوژی تسهیل کنندة دست یابی به امکان و زمینة کنشهای جدید است. دراین میان، اینترنت به علت ویژگیهای خاصی، مثل دامن زدن به پدیدة گم نامی، باعث شکل گیری کنشهای جنسی بدیعی شده است، کنشهایی که دنیای واقعی را ...  بیشتر