کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 3
2. برساخت اجتماعی هم‌باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه‌ای از هم‌باشان

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 92-119

فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق مهدوی؛ فرح ترکمان


3. اعتماد به همسر: مطالعه موردی زنان شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 125-157

خدیجه سفیری؛ مومنه میرزا محمدی