جامعه‌جهانی،‌جامعه‌زنده!‌

مایکل بورآوی؛ لاله بهبهانیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 9-20

چکیده
  در این مقاله ما به بررسی سؤالات مطرح در حیطه معنایی جامعه جهانی میپردازی . بر اساس نظریاتآنتونی گرامشی و پولانی، جامعهشناسی را بهعنووان مطالعوه جامعوه از دیودگاه جامعوه مودنی تعریوفمیکنی . بر همین اساس جامعه جهانی مطالعه سرمایه داری جهانی و ترتیبات سیاسوی آن از جایگواهیک جامعه مدنی جهانی نوظهور است. به منظور تلاش برای اجتناب از تغییر ...  بیشتر