ترجمة متون علوماجتماعی: مشکلات و راهحلها

مصطفی صداقت رستمی؛ علی بیگدلی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 57-76

چکیده
  در کشور ما، توجه کمی به ترجمة متون علمی، به‌ویژه متون علوم‌اجتماعی شده‌است و اکثر محققان و دانشگاهیان ترجمه‌پژوه و زبان‌شناس ما توجه خود را به متون ادبی معطوف کرده‌اند.البته،باید گفت که نظریه‌پردازان ترجمه نیز زیاد به متون علمی نپرداخته‌اند و تمرکز اصلی‌شان متون ادبی بوده‌است. ترجمة متون علمی مشکلات خاص خود را دارد و هرکسی ...  بیشتر