مطالعة تجربة زیستة کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی با والد زندانی

زهرا میرحسینی؛ مرضیه ابراهیمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 133-153

https://doi.org/10.22034/jss.2019.38127

چکیده
  مقاله ی حاضر مبتنی بر پژوهشی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف مطالعه تجربه ی زیسته کودکان و نوجوانان خانواده های والد زندانی انجام شده است. محققان کوشیده‌اند پیامدهای زندانی‌شدن والدین را در زندگی کودکان دریابند و شرح روایت‌های کودکان را در این‌باره مطالعه کنند. به‌این‌منظور، با 20 کودک و نوجوان 10 تا  18 سالة ساکن شهر تهران، ...  بیشتر