بررسی محتوای صندلی‌نوشته‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی، با تأکید بر پدیدةخراب‌کاری

سوده مقصودی؛ فاطمه فرمیتنی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، ، صفحه 89-107

چکیده
  خراب‌کاری (وندالیسم) به تخریب ارادی، مداوم و مکرر اموال عمومی گفته می‌شود. خراب‌کاری روش مطلوب جوانان برای ابراز سرخوردگی، انتقام‌گرفتن یا نشان‌دادن خشم، ایجاد هیجان یا جلب توجه در موضوعی خاص است که به‌دلیل خسارت‌هایی که ایجاد می‌کند، بسیاری آن را جرم تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی مطالب حک‌شده بر صندلی‌های ...  بیشتر