کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 5
2. نگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 88-115

خدیجه کشاورز


3. مطالعه‌رابطه‌سرمایه‌فرهنگی‌با‌نگرش‌زنان‌معلم‌نسبت‌به‌تبعیض‌جنسیتی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-74

ضیاء هاشمی؛ مجید موحد مجد؛ محبوبه پیروزان


4. مطالعه‌رابطه‌بین‌سرمایه‌اجتماعی‌و‌نگرش‌به‌نابرابری‌جنسیتی‌در‌شیراز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-96

حلیمه عنایت؛ بیژن خواجه نوری؛ نرجس نره ای