زمینه‌های تاریخی و اجتماعی مؤثر بر شکاف قومی در ایران

حسین محمدزاده؛ سعید خانی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان) ، مهر 1397، ، صفحه 125-147

چکیده
  کشور ایران اقوام بسیار متنوعی را در خود جای داده است. مطابق منابع و شواهد، شکاف قومی در میان بخشی از اقوام ایرانی فعال شده است. فعال‌شدن شکاف قومی عوامل پرشماری دارد و پیامدهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی آن نیز پیچیده است. هدف این تحقیق، بررسی زمینه‏های تاریخی و اجتماعی مؤثر بر شکاف قومی و سازوکار فعال‌شدن آن در میان پنج قوم ایرانی است. مبانی ...  بیشتر