مطالعه جامعه‌شناختی روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران

زهرا محمدی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 105-127

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران و ریشه‌های اجتماعی- سیاسی آن نوشته شده است که نمونه‌هایی از داستان‌های ایرانی در مورد روستا و روستائیان را انتخاب کرده و با نظریه گلدمن به تحلیل آنها می-پردازد. این مطالعه اسنادی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. نمونه‌ها شامل پنج داستان در بازه زمانی سال1343 تا 1377 می‌باشد. ...  بیشتر