بررسی عوامل تعیینکنندة تعلقِ جوانان روستایی به محل زندگی خود

ولی اله رستم علیزاده

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 29-53

چکیده
  احساس تعلق به مکان باعث میشود که افراد با توجه به احساسات و عواطف و بستگی‌هایی که به مکانهای خاص دارند، درجهت بهبود امور آن مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. پژوهش حاضر درصدد مطالعة تعیین‌کننده‌های تعلق به مکان درمیان جوانان روستایی است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفیـهم‌بستگی، متغیرهای مرتبط با تعلق به مکان اولویت‌بندی شده و تعیین‌کننده‌های ...  بیشتر