بررسی جامعه‌شناختی نظام شخصیت و گونه‌های تجربة سفر در شهر تهران

ملیحه شیانی؛ الهام عرب‌پور

دوره 11، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 101-122

چکیده
  گردشگری به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی فرآیند پیچیده‌ای است و مناسبات بین گردشگری و بخش‏های دیگر جامعه را دیدگاه جامعه‌شناختی است که می‌تواند به‌شکلی دقیق و علمی بکاود. یکی از این مناسبات، ارتباط بین تجربة سفر و نظام شخصیت است. تحقیق حاضر به بررسی این ارتباط می‏پردازد. تجربة سفر متغیری در نظر گرفته شده است ...  بیشتر