کلیدواژه‌ها = جماعت دعوت و اصلاح ایران
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه زن در جامعه ازمنظر اعضای جماعت دعوت و اصلاح کردستان: ارائة سنخ‌شناسی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 102-124

امید قادرزاده؛ بهروز محمدی