کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌‌های نوگرایی
تعداد مقالات: 1
1. نوگرایی، انتظارات مادی‌ـ‌معنوی و خشنودی زناشویی

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 77-103

مهناز فرهمند؛ مهدیه دادستان