کلیدواژه‌ها = مشارکت ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعهای دربارة زنان استان ایلام)

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 120-145

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی