بازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاع

یارمحمد قاسمی؛ خلیل کمربیگی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، ، صفحه 98-119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی نزاع بین فردی درمیان محکومان نزاع دراستان ایلام، با استفاده از روش نظریة زمینه ای انجام گرفته است. مسئلة تحقیق این است که چگونه میتوان از نزاع بین فردیی بازسازی معنایی ارائه داد. پروندة منازعان دستگیرشده یا مراجعان به کلانتریهای شهر ایلام بخشی از جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است. درکنار ...  بیشتر