کلیدواژه‌ها = هم‌گرایی نسلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة جامعه‌شناختی تغییرات گفتمانی نسل‌های سه‌گانة خانوادة ایرانی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 69-91

انسیه زواره؛ عالیه شکربیگی؛ تقی آزادارمکی