کلیدواژه‌ها = خانوادة ایرانی
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی خانواده‌های تهرانی ازمنظر خطرپذیری طلاق

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 33-54

امید علی‌ احمدی


2. مطالعة جامعه‌شناختی تغییرات گفتمانی نسل‌های سه‌گانة خانوادة ایرانی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 69-91

انسیه زواره؛ عالیه شکربیگی؛ تقی آزادارمکی